Kodukord

HOSTELI REGISTREERIMINE

 • Hosteli sisseregistreerimine toimub alates 14.00 – 21.00 või siis eelnevalt kokkulepitud kellaajal.
 • Hosteli registreerimiseks on kohustuslik isikut tõendava dokumendi olemasolu, millest administraatoril on õigus teha koopia. Isikut tõendavaks dokumendiks loetakse:
  1. Pass.
  2. ID-kaart.
  3. Juhiluba.
 • Hosteli registreerimiseks on majutatav isik kohustatud täitma registreerimiskaardi.
 • Hosteli registreerimisel tuleb tasuda majutusteenuse maksumus vastavalt kehtivale hinnakirjale.

Olenemata hotelli saabumise ajast arvestatakse ka esimese öö maksumus täishinnaga.

Majutuse eest tasumine toimub ettemaksuna. Tasuda on võimalik sularahas ja pangaülekandega.

Hosteli ei registreerita:

 1. Isikuid, kes on alkoholi- või narkojoobes.
 2. Isikuid, kes oma käitumisega võivad häirida hosteli teisi külastajaid.
 3. Isikuid, kes ei ole täitnud registeerimisnõudeid.
 4. Hostelil on õigus keelduda teenindamast külalist keda peame koostööks sobimatuks.
 5. Kagu Hostel tagab kliendile broneeritud hotellitoa kättesaadavuse saabumispäeval kella 14.00 kuni 17.00. Pärast kella 17.00 on meil (Kagu Hostel) õigus tuba ära anda, välja arvatud juhul, kui hilisemast saabumisest on hostelipidajale teatatud.


HOSTELIS VIIBIMINE

Hosteli parkla kasutamine

 • Hosteli juures olevat parklat on lubatud kasutada ainult Kagu Hosteli klientidel või nende külalistel. Kagu Hostel jätab endale õiguse teisaldada teiste isikute autosid.
 • Parkimine on tasuta.
 • Parkimisala on jälgitav valvekaameratega, ent Kagu Hostel ei vastuta parklasse jäetud autode eest.

Hosteli siseruumide kasutamine

 • Riiete ja jalanõude kuivatamine radiaatoritel on keelatud.
 • Hosteli üldkasutatavates ruumides on videovalve.
 • Hostel ei vastuta raha, dokumentide, väärisesemete mujale hostelis kliendi poolt jäetud asjade eest.
 • Hostelis tuleb käituda heade tavade kohaselt. Nimetatud nõude mittetäitmisel on Kagu Hostelil õigus loobuda kliendi edaspidisest teenindamisest.
 • Sisenemisel/väljumisel veendu, et välisuks sulgub korralikult ja sa ei lase kedagi sisse keda ei tunne või kellel pole ukse kaarti.
 • Hosteli vara suhtes tuleb käituda heaperemehelikult.
 • Öörahu algab hostelis kell 23.00 ja kestab kuni 06.00.
 • Öörahu ajal on hostelis ja selle ümbruses keelatud lärm, muusikariistade valjuhäälne mängimine, kaasüürnike unerahu häirimine jms. Üürnik peab järgima üldtunnustatud eetika- ja käitumisreegleid
 • Hosteli majutusteenust kasutavate klientide külastamine on võimalik 08.00 – 21.00, muulajal peab külastaja maksma kas kahese toa hinna või lisavoodi eest.
 • On keelatud kasutada ja omada narkootilisi aineid.
 • Külastaja peab teavitama personali kõigist oludest ja olukordadest, mis võivad olla ohtlikud teistele külastajatele ja personalile.

HOSTELIS TOIDU VALMISTAMINE

 • Toiduvalmistamine toimub selleks ettenähtud söögiruumis.
 • Majutusruumis on toidu valmistamine keelatud.
 • Söögiruumis kasutatud nõud tuleb külastajal pesta ja koristada enda järelt ise.
 • Köögis leiduva serviisi majutusruumi viimine on keelatud
 • Lahkumisel tuleb veenduda, et külmikus hoitud toiduained ei jääks külmikusse.

SUITSETAMINE

 • Kagu Hostelis on suitsetamine lubatud vaid välisterritooriumil. Nimetatud nõude mittetäitmisel on Kagu Hostelil õigus küsida leppetrahvi summas kuni 100 eurot, ning loobuda ka kliendi edaspidisest teenindamisest.
 • Hosteli siseruumides (WC ON SAMUTI SISERUUM) on suitsetamine ja lahtise tule tegemine (kaasaarvatud küünlad) rangelt KEELATUD !

HOSTELILE TEKITATUD MATERIAALSE KAHJU KOMPENSEERIMINE

 • Kagu Hostelil on õigus nõuda kliendi poolt tekitatud materiaalse kahju kompenseerimist.
 • Kahju kompenseerimise suuruse aluseks on tekitatud otsene kahju, millele lisanduvad kahju kõrvaldamisega seotud kulud.


HOSTELIST LAHKUMINE

 • Hostelist väljaregistreerimine on kell 12.00. Hilisem väljaregisteerimine on võimalik vaid kokkuleppel administraatoriga.
 • Hostelist väljaregistreerimisel tuleb tagastada ukse kaart ning tasuda kõikide kasutatud teenuste eest.

KODUKORRA KEHTIMINE

Käesolev kodukord kehtib Kagu Hosteli (MELIRAN OÜ) töötajatele ja klientidele, kes on kohustatud ettevõtte ruumides ja territooriumil järgima kodukorras sätestatut.